Original Themes By Daz
Home  •  News  •  Photogallery  •  Profile
 P?ihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

 Hlavní nabídka

 Translate / P?eklad

 P?ístupy na www
TOPlist

 Po?así

 • Meteopress

 • Windguru

 • Chmi

 • Wunderground

 • ?. Bud?jovice


 •  Sp?átelené weby

 • Goldcarp - EDC

 • Brloh

 • Mrhal


 •  MIKBAITS
  MIKBAITS

   TRAKKER & NIKL
  Trakker

  NIKL

   Odkazy na weby
  Foxint

  Holky na Rybách

  IMOTHEP carpbaits

  MZcarp

  CC Moore

  MAXcarp

  Sportcarp

  Free Fish

  Hanák

   Hledat

  Rozšířené hledání

  Aktuality

  Hlavní »» DEAF závodní rybá?

  Obsah


  CARP DEAF MARATON 2016
  CARP DEAF MARATON
  Za?átek závodu v 05:00 v pátek 27.5.2016 a konec závodu
  v 11:00 v ned?li 29.5.2016


  Místo: Podnovoveský rybník o rozloze 22 ha v obci Nová Ves (okres ?eský Krumlov) - sportovní rybolov provozuje obec Nová Ves. GPS poloha: 48°56'35.464"N, 14°15'34.761"E

  www.podnovoveskyrybnik.unas.cz

  Tým

  Dvou?lenná závodní tým. Závodu se ú?astní 30 tým?.

  Po?adatel

  Bud?jovický sportovní klub neslyšících zastoupený p?edsedou sportovního rybolovu panem Milanem Š?astným; E-mail: carp.stastny@seznam.cz, bskn.cbu@gmail.com

  P?ihlášky

  P?ihlášku je nutno odeslat na e-mail po?adateli (text s potvrzením ú?asti na závodech).

  Startovné

  Startovné je stanoveno na 700 K?/tým. P?ihlášení probíhá od 18.1.2016 do 18.2.2016 na faceboku komentá? nebo chat. Uzav?ení p?ihlášek prob?hne p?i dosaženém po?tu 30 p?ihlášených tým?.

  Losování a prezence

  Prezence tým? prob?hne ve ?tvrtek 26.5.2016 od 17:30 do 18:00 hod u kiosku u Podnovoveského rybníka. Losování sektoru probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým po?adové ?íslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje ?íslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci v?as, bude losovat po skon?ení losování. V 20:00 hod. - spole?ný ve?erní pokec

  Bodování

  Boduje se každý ulovený kapr, amur a jeseter nad 40 cm, kdy se po?ítá kapr 1 cm = 1 bod, amur 1 cm = 2 body a jeseter 1 cm = 3 body. Bodování provádí rozhod?í, po zm??ení a zapsání bod? musí být ryba neprodlen? vrácena vod? v jeho p?ítomnosti. Uchovávání úlovk? v saku je povoleno pouze do obodování úlovku.
  Závodníci bojují o nejdelší rybu závodu, o umíst?ní v sektoru a o umíst?ní v celém závodu. Celkový sou?et délek ryb ur?uje po?adí vít?z?. Vít?zem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým po?tem bod? celkov?.

  Rozhod?i

  6 osob.

  Lovný sektor

  Každý tým vylosuje jedno místo vyzna?ené v terénu páskou. Závodní místa budou rozd?lena do 3 sektor? (A,B,C) po 6 místech. Na vod? je sektor omezen p?ímkou - kolmicí k b?ehu, v p?ípad? sporu rozhodne o hranici rozhod?í. Jakékoliv zm?ny hranic sektoru a manipulace s hrani?ní páskou v pr?b?hu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má p?ístup pouze sout?žní družstvo, rozhod?í a po?adatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s v?domím rozhod?ího, tým je zodpov?dný za p?ítomnost ne však za pouhý pr?chod cizích osob ve svém sektoru.

  Lov

  Sout?žní rybolov se provádí dle Rybá?ského ?ádu platného pro revír "Podnovoveský rybník", platného pro rok 2016. Sout?žní pravidla mají p?ednost p?ed Rybá?ským ?ádem. Celé závody probíhají v duchu "Chy? a pus?".

  Povolená technika lovu

  Každý tým loví na maximáln? 2 pruty s koncovou udicí s jedním jednohá?kem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v p?ípad? utržení udice došlo k uvoln?ní použité zát?že - pr?b?žná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhod?í má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhod?ího tuto kontrolu. "Chytá se pouze ze b?ehu na odhoz!!!"
  Krmení je možné pouze ze b?ehu a to pomocí ruky, ru?ního praku, lopatky, koší?ku, rakety (spombu) nebo kobry. Ozna?ování lovného místa je povoleno pouze markerem.
  Jako nástrahu mohou sout?žící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací t?sta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny. Krmení method mixem a va?eným partiklem povoleno max do 2kg (1 osoba) + 2kg (1 osoba).

  Povolené a povinné technické prost?edky k lovu

  Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podb?rákem, podložkou pod ryby, dezinfekcí a ekosakem ?i dostate?n? velkým vezírkem.

  Pohyb a chování v pr?b?hu závodu

  Každý z ú?astník? závodu, v?etn? jejich doprovodu, je povinen chovat se ohledupln? k p?írod?, je p?ísn? zakázáno jakkoliv poškozovat pob?ežní porosty, rozd?lávat ohe? (nadzemní grill povolen). Po ukon?ení závodu je každý povinen odklidit odpadky na p?edem ur?ené místo. V pr?b?hu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, sout?žící odstaví vozidla na ozna?ených parkovištích. Z d?vodu bezpe?nosti za nep?íznivých pov?trnostních podmínek m?že hlavní rozhod?í na omezenou dobu závod p?erušit. P?i porušení spole?enských pravidel p?ed v pr?b?hu a po skon?ení závodu m?že být ?len nebo celý tým bez náhrady vylou?en ze závodu. Výsledky vylou?eného týmu se anulují, v p?ípad? vylou?ení týmu po ukon?ení závodu propadá p?ípadná výhra ve prosp?ch po?adatele.
  Všichni p?ítomní se zú?ast?ují na vlastní nebezpe?í. P?ípadná vzniklá škoda nebude ú?astník?m závodu po?adatelem hrazena a po?adatel za ni nenese
  žádnou odpov?dnost. Ú?astníci, kte?í zp?sobí škodu p?ed, v pr?b?hu, nebo po ukon?ení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

  Vyhodnocení

  Po ukon?ení závodu bude zve?ejn?na listina tým? a jejich výsledný po?et získaných bod?. Vyhodnoceny a odm?n?ny budou první 3 týmy a nejdelší ulovená ryba.

  Záv?re?ná ustanovení

  Po?adatel si vymi?uje právo v p?ípad? d?ležité pot?eby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s t?mito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel m?že vést k vylou?ení týmu ze závodu bez náhrady.

  Kontakt

  BSKN-1955 ?eské Bud?jovice

  Novohradská 123/1156

  ?eské Bud?jovice - Nové Hod?jovice

  37008

  Czech Republic

  sport e-mail: bskn.cbu@gmail.com

  www.bskn-1955.webnode.cz

  Bankovní spojení:

  ?eská spo?itelna a.s. ?eské Bud?jovice

  ?. ú?tu: 0560356339/0800

  I?O: 22712976
  CARP DEAF MARATON 2014
  CARP DEAF MARATON (2013) - 41 hodin
  (Za?átek závodu v 19:00 v pátek 30.5.2014 a konec závodu
  ve 12:00 v ned?li 1.6.2014


  Místo: Podnovoveský rybník o rozloze 22 ha v obci Nová Ves (okres ?eský Krumlov) - sportovní rybolov provozuje obec Nová Ves. GPS poloha: 48°56'35.464"N, 14°15'34.761"E

  www.podnovoveskyrybnik.unas.cz

  Tým

  Jedno?lenný závodní tým. Závodu se ú?astní 17 tým?.

  Po?adatel

  Bud?jovický sportovní klub neslyšících zastoupený p?edsedou sportovního rybolovu panem Milanem Š?astným; E-mail: bskn.cbu@gmail.com

  P?ihlášky

  P?ihlášku je nutno odeslat na e-mail po?adateli (text s potvrzením ú?asti na závodech).

  Startovné

  Startovné je stanoveno na 700 K?/tým. P?ihlášení probíhá od 1.2.2013 do 15.3.2013. Uzav?ení p?ihlášek prob?hne p?i dosaženém po?tu 17 p?ihlášených tým?. Tým musí do 14 dn? od podání p?ihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na bankovní ú?et organizátora (podrobnosti po písemném podání p?ihlášky) ?i hotov? po individuální domluv?.
  Startují pouze týmy, které odevzdaly p?ihlášku do mezního termínu a zaplatily zápisné (min. 50% ceny - tj. 350 K?). ?eská spo?itelna a..s. ?eské Bud?jovice ?íslo ú?tu: 0560356339/0800


  Losování a prezence

  Prezence tým? prob?hne v pátek 30.5.2014 od 17:30 do 18:00 hod u kiosku u Podnovoveského rybníka. Losování sektoru probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým po?adové ?íslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje ?íslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci v?as, bude losovat po skon?ení losování.

  Bodování

  Boduje se každý ulovený kapr, amur a jeseter nad 40 cm, kdy se po?ítá kapr 1 cm = 1 bod, amur 1 cm = 2 body a jeseter 1 cm = 3 body. Bodování provádí rozhod?í, po zm??ení a zapsání bod? musí být ryba neprodlen? vrácena vod? v jeho p?ítomnosti. Uchovávání úlovk? v saku je povoleno pouze do obodování úlovku.
  Závodníci bojují o nejdelší rybu závodu, o umíst?ní v sektoru a o umíst?ní v celém závodu. Celkový sou?et délek ryb ur?uje po?adí vít?z?. Vít?zem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým po?tem bod? celkov?.

  Lovný sektor

  Každý tým vylosuje jedno místo vyzna?ené v terénu páskou. Závodní místa budou rozd?lena do 3 sektor? (A,B,C) po 6 místech. Na vod? je sektor omezen p?ímkou - kolmicí k b?ehu, v p?ípad? sporu rozhodne o hranici rozhod?í. Jakékoliv zm?ny hranic sektoru a manipulace s hrani?ní páskou v pr?b?hu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má p?ístup pouze sout?žní družstvo, rozhod?í a po?adatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s v?domím rozhod?ího, tým je zodpov?dný za p?ítomnost ne však za pouhý pr?chod cizích osob ve svém sektoru.

  Lov

  Sout?žní rybolov se provádí dle Rybá?ského ?ádu platného pro revír "Podnovoveský rybník", platného pro rok 2014. Sout?žní pravidla mají p?ednost p?ed Rybá?ským ?ádem. Celé závody probíhají v duchu "Chy? a pus?".

  Povolená technika lovu

  Každý tým loví na maximáln? 2 pruty s koncovou udicí s jedním jednohá?kem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v p?ípad? utržení udice došlo k uvoln?ní použité zát?že - pr?b?žná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhod?í má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhod?ího tuto kontrolu. "Chytá se pouze ze b?ehu na odhoz!!!"

  Povolené a povinné technické prost?edky k lovu

  Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podb?rákem, podložkou pod ryby, dezinfekcí a ekosakem ?i dostate?n? velkým vezírkem.

  Pohyb a chování v pr?b?hu závodu

  Každý z ú?astník? závodu, v?etn? jejich doprovodu, je povinen chovat se ohledupln? k p?írod?, je p?ísn? zakázáno jakkoliv poškozovat pob?ežní porosty, rozd?lávat ohe? (nadzemní grill povolen). Po ukon?ení závodu je každý povinen odklidit odpadky na p?edem ur?ené místo. V pr?b?hu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, sout?žící odstaví vozidla na ozna?ených parkovištích. Z d?vodu bezpe?nosti za nep?íznivých pov?trnostních podmínek m?že hlavní rozhod?í na omezenou dobu závod p?erušit. P?i porušení spole?enských pravidel p?ed v pr?b?hu a po skon?ení závodu m?že být ?len nebo celý tým bez náhrady vylou?en ze závodu. Výsledky vylou?eného týmu se anulují, v p?ípad? vylou?ení týmu po ukon?ení závodu propadá p?ípadná výhra ve prosp?ch po?adatele.
  Všichni p?ítomní se zú?ast?ují na vlastní nebezpe?í. P?ípadná vzniklá škoda nebude ú?astník?m závodu po?adatelem hrazena a po?adatel za ni nenese
  žádnou odpov?dnost. Ú?astníci, kte?í zp?sobí škodu p?ed, v pr?b?hu, nebo po ukon?ení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

  Vyhodnocení

  Po ukon?ení závodu bude zve?ejn?na listina tým? a jejich výsledný po?et získaných bod?. Vyhodnoceny a odm?n?ny budou první 3 týmy a nejdelší ulovená ryba.

  Záv?re?ná ustanovení

  Po?adatel si vymi?uje právo v p?ípad? d?ležité pot?eby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s t?mito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel m?že vést k vylou?ení týmu ze závodu bez náhrady.

  Kontakt

  BSKN-1955 ?eské Bud?jovice

  Novohradská 123/1156

  ?eské Bud?jovice - Nové Hod?jovice

  37008

  Czech Republic

  sport e-mail: bskn.cbu@gmail.com

  www.bskn-1955.com

  Bankovní spojení:

  ?eská spo?itelna a.s. ?eské Bud?jovice

  ?. ú?tu: 0560356339/0800

  I?O: 22712976
  CARP DEAF MARATON 2013
  CARP DEAF MARATON (2013) - 41 hodin
  (Za?átek závodu v 19:00 v pátek 31.5.2013 a konec závodu
  ve 12:00 v ned?li 2.6.2013


  Místo: Podnovoveský rybník o rozloze 22 ha v obci Nová Ves (okres ?eský Krumlov) - sportovní rybolov provozuje obec Nová Ves. GPS poloha: 48°56'35.464"N, 14°15'34.761"E

  www.podnovoveskyrybnik.unas.cz

  Tým

  Jedno?lenný závodní tým. Závodu se ú?astní 18 tým?.

  Po?adatel

  Bud?jovický sportovní klub neslyšících zastoupený p?edsedou sportovního rybolovu panem Milanem Š?astným; E-mail: bskn.cbu@gmail.com

  P?ihlášky

  P?ihlášku je nutno odeslat na e-mail po?adateli (text s potvrzením ú?asti na závodech).

  Startovné

  Startovné je stanoveno na 650 K?/tým. P?ihlášení probíhá od 1.2.2013 do 15.3.2013. Uzav?ení p?ihlášek prob?hne p?i dosaženém po?tu 18 p?ihlášených tým?. Tým musí do 14 dn? od podání p?ihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na bankovní ú?et organizátora (podrobnosti po písemném podání p?ihlášky) ?i hotov? po individuální domluv?.
  Startují pouze týmy, které odevzdaly p?ihlášku do mezního termínu a zaplatily zápisné (min. 50% ceny - tj. 325 K?). ?eská spo?itelna a..s. ?eské Bud?jovice ?íslo ú?tu: 0560356339/0800


  Losování a prezence

  Prezence tým? prob?hne v pátek 31.5.2013 od 17:30 do 18:00 hod u kiosku u Podnovoveského rybníka. Losování sektoru probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým po?adové ?íslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje ?íslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci v?as, bude losovat po skon?ení losování.

  Bodování

  Boduje se každý ulovený kapr, amur a jeseter nad 40 cm, kdy se po?ítá kapr 1 cm = 1 bod, amur 1 cm = 2 body a jeseter 1 cm = 3 body. Bodování provádí rozhod?í, po zm??ení a zapsání bod? musí být ryba neprodlen? vrácena vod? v jeho p?ítomnosti. Uchovávání úlovk? v saku je povoleno pouze do obodování úlovku.
  Závodníci bojují o nejdelší rybu závodu, o umíst?ní v sektoru a o umíst?ní v celém závodu. Celkový sou?et délek ryb ur?uje po?adí vít?z?. Vít?zem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým po?tem bod? celkov?.

  Lovný sektor

  Každý tým vylosuje jedno místo vyzna?ené v terénu páskou. Závodní místa budou rozd?lena do 3 sektor? (A,B,C) po 6 místech. Na vod? je sektor omezen p?ímkou - kolmicí k b?ehu, v p?ípad? sporu rozhodne o hranici rozhod?í. Jakékoliv zm?ny hranic sektoru a manipulace s hrani?ní páskou v pr?b?hu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má p?ístup pouze sout?žní družstvo, rozhod?í a po?adatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s v?domím rozhod?ího, tým je zodpov?dný za p?ítomnost ne však za pouhý pr?chod cizích osob ve svém sektoru.

  Lov

  Sout?žní rybolov se provádí dle Rybá?ského ?ádu platného pro revír "Podnovoveský rybník", platného pro rok 2013. Sout?žní pravidla mají p?ednost p?ed Rybá?ským ?ádem. Celé závody probíhají v duchu "Chy? a pus?".

  Povolená technika lovu

  Každý tým loví na maximáln? 2 pruty s koncovou udicí s jedním jednohá?kem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v p?ípad? utržení udice došlo k uvoln?ní použité zát?že - pr?b?žná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhod?í má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhod?ího tuto kontrolu. "Chytá se pouze ze b?ehu na odhoz!!!"

  Povolené a povinné technické prost?edky k lovu

  Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podb?rákem, podložkou pod ryby, dezinfekcí a ekosakem ?i dostate?n? velkým vezírkem.

  Pohyb a chování v pr?b?hu závodu

  Každý z ú?astník? závodu, v?etn? jejich doprovodu, je povinen chovat se ohledupln? k p?írod?, je p?ísn? zakázáno jakkoliv poškozovat pob?ežní porosty, rozd?lávat ohe? (nadzemní grill povolen). Po ukon?ení závodu je každý povinen odklidit odpadky na p?edem ur?ené místo. V pr?b?hu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, sout?žící odstaví vozidla na ozna?ených parkovištích. Z d?vodu bezpe?nosti za nep?íznivých pov?trnostních podmínek m?že hlavní rozhod?í na omezenou dobu závod p?erušit. P?i porušení spole?enských pravidel p?ed v pr?b?hu a po skon?ení závodu m?že být ?len nebo celý tým bez náhrady vylou?en ze závodu. Výsledky vylou?eného týmu se anulují, v p?ípad? vylou?ení týmu po ukon?ení závodu propadá p?ípadná výhra ve prosp?ch po?adatele.
  Všichni p?ítomní se zú?ast?ují na vlastní nebezpe?í. P?ípadná vzniklá škoda nebude ú?astník?m závodu po?adatelem hrazena a po?adatel za ni nenese
  žádnou odpov?dnost. Ú?astníci, kte?í zp?sobí škodu p?ed, v pr?b?hu, nebo po ukon?ení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

  Vyhodnocení

  Po ukon?ení závodu bude zve?ejn?na listina tým? a jejich výsledný po?et získaných bod?. Vyhodnoceny a odm?n?ny budou první 3 týmy a nejdelší ulovená ryba.

  Záv?re?ná ustanovení

  Po?adatel si vymi?uje právo v p?ípad? d?ležité pot?eby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s t?mito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel m?že vést k vylou?ení týmu ze závodu bez náhrady.

  Kontakt

  BSKN-1955 ?eské Bud?jovice

  Novohradská 123/1156

  ?eské Bud?jovice - Nové Hod?jovice

  37008

  Czech Republic

  sport e-mail: bskn.cbu@gmail.com

  www.bskn-1955.com

  Bankovní spojení:

  ?eská spo?itelna a.s. ?eské Bud?jovice

  ?. ú?tu: 0560356339/0800

  I?O: 22712976




   Kontakt webmaster
  Webmaster

  E-mail:

  silvercarp@seznam.cz

  Milan Š?astný

  ?eské Bud?jovice

  Catch & Release

  CZECH REPUBLIC

   Nové fotografie s náhledy
  Svazová voda (24.1.2020)
  Svazová voda

   SilverCarp
  Jezero Jaroslav

   Record Carp
  Record Carp

   Carp Magazine
  Carp Magazíne

   Facebook
  Facebook

   SilverCarp z YouTube
  www.youtube.com
  www.youtube.com

   Magazin KAPR
  Magazin KAPR

   Kapromanie
  Kapromanie


  Powered by SilverCarp 2006 - 2020 Czech Republic
  :: FI Black 3D Blue phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::