Original Themes By Daz
Home  •  News  •  Photogallery  •  Profile
 P?ihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

 Hlavní nabídka

 Translate / P?eklad

 P?ístupy na www
TOPlist

 Po?así

 • Meteopress

 • Windguru

 • Chmi

 • Wunderground

 • ?. Bud?jovice


 •  Sp?átelené weby

 • Goldcarp - EDC

 • Brloh

 • Mrhal


 •  MIKBAITS
  MIKBAITS

   TRAKKER & NIKL
  Trakker

  NIKL

   Odkazy na weby
  Foxint

  Holky na Rybách

  IMOTHEP carpbaits

  MZcarp

  CC Moore

  MAXcarp

  Sportcarp

  Free Fish

  Hanák

   Hledat

  Rozšířené hledání

  Aktuality

  Hlavní »» Aktuální info 2013/2012

  Obsah


  Sezóna 2013

  17.9.2013 - ?lánek vyšel v ?asopise Kaprománie zá?ijové 2013 "Dovolená v tropickém Rakousku"  S partou p?ti kamarád? jsme se vydali na rybá?skou dovolenou do rakouského Steiermarku ležícího v blízkosti rakousko - slovinských hranic. Já a par?ák Zden?k Kalíšek (Wildcarp) jsme vzali auta a najeli za t?ch šest dní celkem 900km. Všech nás p?t rybá?? se sešlo p?ímo v cíli, tedy u rakouského jezera v Steiermarku. Já jsem chytal se Zde?kem Prajsem (Goldcarp) z Brna, kamarád Kalíšek (Wildcarp) pak se dv?ma rybá?ema (Mattycarp, Vyrocarp) z Jihlavy.

  Najdete zde ?lánky

  12.8.2013 - Alpy  Byl jsem s partou 5 lidí na 6 dní na dovolené v Rakousku v Alpách a te? jsem se vrátil. V pr?b?hu odpoledne mohou teploty stoupnout až na 39C!!. To vše a ješt? mnohem více se dozvíte až v ?asopisu KAPROMÁNIE bude od zá?í nebo od ?íjna m?sí?níkem!

  20.5.2013 - Já s kamarádem Vladimírem Výrostkem - vyda?ená výprava k rybníku

  Já s kamarádem Vladimírem Výrostkem - vyda?ená výprava k rybníku  Vyrazili jsme s Vlá?ou na 2-denní malou výpravu. Navštívili jsme rybník v Jižních ?echách, kousek od našeho bydlišt?. Fu?el silný západní vítr. M?l jsem montáže ve vod? a ?ekal jsem na první záb?r, který pro m? dopadl dob?e. Chytil jsem 80cm a 82cm kapry na vlastní výrobu boilies a dalších 5 kapr? dorostenc?. Vlá?a ulovil krásného amura a 5 kapr? do 80cm na boilies monster crab a Formule x od firmy Zadravec. Koukni se na video.
  Najdete ve fotogalerii

  6.5.2013 - Víkendovka na kapry

  Víkendovka na kapry  I když po?así nep?álo, tak na úlovcích to našt?stí nebylo znát a poda?ilo se ulovit parádní úlovky, tj. 6 kapr? od 52 do 80 cm, kte?í neodolali kombinaci potáp?jícího se boilies o velikosti 18 mm. Do PVA jsem dával peletky. Hned od za?átku nám bylo jasné, že se jedná o p?knou rybu. Už se t?ším na další výpravu. Koukni na video
  Další fotky a krátké video najdete na facebooku.
  Najdete ve fotogalerii

  17.1.2013 - ?lánek vyšel v ?asopise Kaprománie leden / února 2013  NÁŠ TIP Dvojity spojovací uzel. V dnešní dob? je spojování dvou r?zných návazcových materiálu (silon, š??rka atd.) v ryba?in? zcela b?žná a banální záležitost.

  Najdete zde ?lánky

  10.1.2013 - CARP DEAF MARATON 2013  CARP DEAF MARATON 2013 - 41 hodin Za?átek závodu v 19:00 v pátek 31.5.2013 a konec závodu ve 12:00 v ned?li 2.6.2013

  Další informace naleznete v propozicích ZDE

  Sezóna 2012

  20.9.2012 - Jednodenní výprava s boiliem  Tém?? rok ?ekal m?j kamarád z Nové vsi než p?ijedu lovit na nov? otev?ený obecní rybník. M?l jsem však tolik plán? a obsazených víkend?...až kone?n? vyšel jeden volný. Vzal jsem tedy kapra?ského kolegu Zde?ka a jeli jsme. K vod? jsme vyrazili jen na 24 hodin, i p?esto se nám poda?ilo ulovit n?kolik menších kapr?. Já jsem pod há?ek dával paná?ky N-GAGE XP + p?lka pop up NS1. Krmil jsem pomocí pva pun?ochy pelety mušlové GLM + method mix robin red zalité tekutou potravou GLM. Cht?l bych všem neslyšícím rybá??m oznámit, že práv? na tomto rybníku p?ipravuji na p?íští rok t?ídenní závody. P?edb?žné datum by bylo od pátku 31.5. 2013 do 2.6. 2013. P?esné informace všem rozešlu v pr?b?hu února a b?ezna 2013.

  Najdete ve fotogalerii
  15.8.2012 - Jezero Jaroslav s b?ehem plným zatopených strom?  V odpoledních hodinách, okolo ?tvrté hodiny, se mi poda?ila bezva jízda! Na paná?ka 18 mm Odyssey XXX plus pop-up NS1 jsem nalákal skv?lý úlovek. Dostat se k n?mu však nebylo jednoduché. Z lodi jsem vymotával vlasec z padlých strom? a ke?? a - po deseti minutách již ležel na podložce krásný "šupík" 95cm/18,8 kg. Užil jsem si krásný vyproš?ovací souboj práv? díky mnohým p?írodním p?ekážkám, spadlým v?tvím, zatopeným strom?m a ke??m. Poté jsem ješt? vytáhl 71ti centimetrového špígla a pak mne provázela už jen sm?la. Há?ek se z tlamy vyvlékl dv?ma kapr?m a jeseterovi, kterým se poda?ilo úsp?šn? uniknout. Ve?er jsem se cítil nachlazen , tak jsem se zakuklil v bivaku, abych se zcela zdráv probudil do slunného rána. Po celodenním odpo?inku a totálním klídku jsme s kamarádem sledovali hv?zdnou oblohu. V no?ní krajin? se mi poda?ilo vyfotit nastraženou pšenici žeroucího potkana. Dalšího nezvaného pozorovatele se nám však neda?ilo identifikovat... divoká ko?ka nebo rys?!? Za nep?edvídatelnou p?írodou, skv?lými úlovky a zážitky se jist? vypravíme zase v roce 2013.

  Najdete ve fotogalerii

  16.7.2012 - pískovna Halámky - sever  Ve dnech 10. - 12.7. jsme s par?ákem Kalíškem vyrazili na krátkou výpravu do nádherné pískovny v Halámkách, jelikož tam jsou volná místa. Foukal velmi silný vítr a ješt? do toho byly silné deš?ové p?ehá?ky. Chytali jsme a za tuto dobu se nám poda?ilo zdolat hodn? kapr?, p?evážn? dorostence do 63 cm. Blízko našeho místa jsme vid?li tyto myši (viz foto), byly od nás asi jeden metr, tak jsme je hned za?ali fotit. Používal jsem montáž na dno a jednu na paná?ka (Odyssey XXX + Pop-up Gaz Fareham Northern Specials) od CC Moore.

  Najdete ve fotogalerii

  16.7.2012 - ?lánek vyšel v ?asopise Kaprománie ?ervenec / srpen 2012


  NÁŠ TIP EFEKTIVNÍ BACK LEAD. Rádi bychom Vám p?edstavili jak m?že vzniknout dobrý nápad. Je k tomu však zapot?ebí, aby jste upadli a poškodili si nap?íklad sv?j swinger... Podívejte se jak lze potom vyrobit efektivní a funk?ní back lead...

  Více v celém ?lánku...

  20.5.2012 - Jezero Jaroslav - plán jezera ?. 1. - 9.  Každé ozna?ené místo je pro jednoho rybá?e. Z jednoho místa m?žou ryba?it dva rybá?i, v tom p?ípad? druhé místo z?stává volné. Garantujeme pouze 8 rybá?? na jezero. Z místa 1 a 2 mohou ryba?it i 3 rybá?i z místa 4 a 5 mohou ryba?it také 3 ryba?i v tom p?ípad? vedlejši místo z?stává volné. SPORTOVNÍ RYBÁ?SKÝ AREÁL "CHY? A PUS?" SDRUŽENÍ JEZERO JAROSLAV, p. Roman Korda Tel.: 777 320 792, e-mail: jezerojaroslav@seznam.cz, www.jezerojaroslav.cz

  Více fotek najdete zde

  10.4.2012 - Osobák z jezera Jaroslav

  Osobák z jezera Jaroslav  Pro zahájení letošní sezony jsme si v termínu od 29.4. do 2.5. vybrali malebné jiho?eské jezero Jaroslav. Vyrazili jsme s par?ákem Zde?kem a mojí p?ítelkyni. P?ekvapila nás tropická letní vedra, pohybující se okolo 29°C. Dostavily se i ob?asné dešt? a siln? pršelo. Teplota vody se držela kolem 22°C. B?hem t?ech dní lovu se nám poda?ilo zdolat ?ty?i kapry do 98 cm. Na jaroslavském jeze?e na mne ?ekal m?j nový osobák v podob? nejv?tšího kapra šupi 23,10kg/98cm, i když zpo?átku bylo nutné p?ekonat problém s nastavením nov? zakoupeného echolotu Lowrance. P?i ve?erní p?íprav? lodi se mi jej v?bec neda?ilo nastavit a tak dle po?ekadla "Ráno moud?ejší ve?era", jsem si p?ivstal a po hodinovém lopocení jsem se do?kal nádherného obrazu s vykreslením lavic, svah? a koryta. Úsp?šnými nástrahami bylo boilies od CC Moore Odyssey xxx, N-Gape XP, Northern pop ups, Mikbaits pelety Red fish halibut a potravy tekuté GLM.
  Pod?kování pak pat?í panu Kordovi, který neustále na jeze?e n?co vylepšuje a drží tak standard tohoto krásného jezera hodn? vysoko! Další návrat plánujeme za t?i m?síce.
  Další fotky a krátké video najdete na facebooku.


  Najdete ve fotogalerii

  7.4.2012 - 2012 CC Moore Katalog  Je to tady! Náš nejnov?jší a nejobsáhlejší katalog je nyní p?ipraven k prohlížení, používání a ke stažení v nové vzrušující interaktivní podob?. Tento vynikající nový online katalog umož?uje snadné prohlížení, hledání a sdílení záložek. Všelijaké r?zné rybí návnady si u nás m?žete objednat. Rychlý p?ístup na naše stránky vám pom?že zlepšit míru odlovu v roce 2012. Zákazník: Michal Ku?era mail: michal@mikbaits.cz nebo telefon +420602440325

  24.3.2012 - SHOW TOP CARP V ?ESKÝCH BUD?JOVÍCÍCH  Dnes, v sobotu 24. 3. 2012, jsme vyrazili tady u nás v ?eských Bud?jovicích na SHOW TOP CARP. Mnoho lidí okupovalo stánky firem, jenž zde prezentovaly své novinky, ale nejvíce zv?davc? bezesporu p?itáhly p?ednášky o tématice jak jinak, než ryze kapra?ské. M? osobn? nejvíce zaujala p?ednáška s filmem o vývoji nástrah firmy Imperial Baits - Tomáš Blažek se kterým jsem si osobn? popovídal, a také mnoho dalších... Bylo tam spousty lidí co znám, dob?e jsme se bavili.

  11.3.2012 - BVV Ryba?ení


  V sobotu jsme se s Prajsem, Výrostkem, Kalíškem a dalšími vypravili na brn?nské výstavišt?. Bylo tam hodn? zajímavých a nových v?ci z oblasti lovu ryb a ryba?ení od firem Mikbaitsu, Jetfish a dalších. V nabídce firem bylo opravdu hodn? zajímavých v?cí.

  7.3.2012 - SHOW TOP CARP 24.3.2012  TOP CARP Rybá?ská speciálka vás srde?n? zve na 3. ro?ník p?edvád?cí akce. Oproti minulým ro?ník?m budete moci dané produkty i zakoupit. Nabízíme ak?ní slevy 10 - 30%. Zastoupené firmy: Dynamite Baits, Shimano, Imperial Baits, Soul, Fox, Korda, Gamakatsu, Starbaits, Sasame, Carp-R-Us, Daiwa, Cormoran, Infinity Baits, Sportex, HumminBird, Lowrance, Sensas, LK Baits, Nikl, Mikbaits, Ashima, Sufix, Suzuki, MinnKota, Strategy. Nabízené zboží si budete moci prohlédnout na ploše o rozloze 500 m2, p?ednáškový sál o rozloze 500 m2 s kapacitou míst 370 k sezení. Místo konání KD Vltava, Fr. Ond?í?ka 1243/46, 37011 ?eské Bud?jovice 2. Program - p?ednáškový sál: 1) 9:30 - 11:00 hod Dynamite Baits + Shimano servis team a Milan Tychler 2) 11:15 - 12:15 hod Imperial Baits, Tomáš Blažek 3) 12:45 - 13:45 hod Starbaits team 4) 14:00 - 15:00 hod Daiwa Cormoran, Pavel Hoda 5) 15:15 - 15:45 hod Sportex team 6) 16:00 - 16:30 hod Infinity Baits, Petr Pudil 7) 16:40 - 17:10 hod Vyhlášení výsledk? foto-sout?že o nejhez?í a nejv?tší rybu kapr/amur chycenou na svazové vod? ?R. Hlavní cena dva navijáky Daiwa Emblem Pro 5000. Fotky zasílejte na email info@top-carp.cz. 8) 19:00 hod Ukon?ení akce. Po?adatel si vyhrazuje právo na programové zm?ny v p?ípad? pot?eby. Ob?erstvení zajišt?no. Vstupné K? 79,-. Nemusíte jezdit ani do Prahy, ani do Brna, p?ij?te se podívat na nejv?tší jiho?eskou rybá?skou show a zárove? se vybavit na novou sezónu 2012. Bude se na vás t?šit team TOP CARP. Bližší informace na tel. 605439055   Kontakt webmaster
  Webmaster

  E-mail:

  silvercarp@seznam.cz

  Milan Š?astný

  ?eské Bud?jovice

  Catch & Release

  CZECH REPUBLIC

   Nové fotografie s náhledy
  Svazová voda (24.1.2020)
  Svazová voda

   SilverCarp
  Jezero Jaroslav

   Record Carp
  Record Carp

   Carp Magazine
  Carp Magazíne

   Facebook
  Facebook

   SilverCarp z YouTube
  www.youtube.com
  www.youtube.com

   Magazin KAPR
  Magazin KAPR

   Kapromanie
  Kapromanie


  Powered by SilverCarp 2006 - 2020 Czech Republic
  :: FI Black 3D Blue phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::