Original Themes By Daz
Home  •  News  •  Photogallery  •  Profile
 P?ihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

 Hlavní nabídka

 Translate / P?eklad

 P?ístupy na www
TOPlist

 Po?así

 • Meteopress

 • Windguru

 • Chmi

 • Wunderground

 • ?. Bud?jovice


 •  Sp?átelené weby

 • Goldcarp - EDC

 • Brloh

 • Mrhal


 •  MIKBAITS
  MIKBAITS

   TRAKKER & NIKL
  Trakker

  NIKL

   Odkazy na weby
  Foxint

  Holky na Rybách

  IMOTHEP carpbaits

  MZcarp

  CC Moore

  MAXcarp

  Sportcarp

  Free Fish

  Hanák

   Hledat

  Rozšířené hledání

  Aktuality

  Hlavní »» Archiv sezón 2009/2008:

  Obsah


  Sezóna 2009

  22.9.2009 - Bud?jovická voda  Námi navštívený rybník je svazový revír v jižních ?echách. Na to, že se jedná o svazový revír, tak se mi poda?ilo ulovit, na zdejší pom?ry, dva v?tší kapry. Ud?lali mi velkou radost, i vzhledem k tomu, že to byla pouze jednodenní vycházka. Zabrali na boilies A1-roll.

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  22.9.2009 - Legendarní boilies je Devil Fish  Prav? v?era jsem se vrátil z šesti týdenní ryba?iny v Polsku, kde jsem chytal v okolích m?sta Pozna?. Jedná se o velmi zajímavý revír, ve vod? je spousta vodních rostlin, šneci, slimáci a jiná drobná p?irozená potrava... Dovezl jsem si boilies o v?tším pr?m?ru nad 30mm - tedy tvrdší boilie jako golfový mí? narolované ze sm?sí Devil Fish, Mad Max a Bestseller. Za cíl jsem si dal chytat kapry p?evážn? nad 15kg a vyvarovat se záb?r?m od menších kapr?... Cíl se poda?ilo naplnit, ulovil jsem kapra 18,9kg na Devil Fish a 15,4kg na Bestseller. Jak budu mít ?as, tak hned napíši ?lánek.

  8.9.2009 - Jaroslav Strupek - Jižní ?echy  Byl jsem pouze na dvoudením lovu na Adamovském rybníku, ale MAX spokojenost. Oba dny pršelo, ale byl jsem rád za to po?así, protože kap?ík?m to prospívalo. Dohromady jsem chytil 11 kap?ík? ve váhovém rozmezí 7-13kg a 69-89cm. Opravdu d?kuji za Vaše rady a za rady Vašeho spolupracovníka Milana "Silvercarp" Š?astného, který mi opravdu poradil. P?es e-mail mi popsal revír, poradil kde chytat a dokonce se za mnou p?ijel podívat. Škoda jen, že za jeho návšt?vy nep?išel záb?r na který se t?šil, ale p?esto jsem byl rád, že zajel a D?KUJI. A Maxovi se omlouvám že pár fotek není s jejich logem, ale mám jen triko a ?epici a to bylo promo?ené. Revír je to nádherný a byl tam naprostý klid. Bylo nás tam pouze 5 na celé vod?. 9 kapr? bylo na MAD-MAX a to i ten 13kg a 2 byli na FABULOUS.

  MAXcarp >>> Co se kde chytilo a pustilo <<<

  25.8.2009 - Michal Bambula - Jižní Morava  Na soukromém revíru nachytal velké množství kapr? kolem 6-8kg p?evážn? na boilies Fabulous a dva velmi krásné šupiná?e: 96cm/15kg a 90cm/18kg. Oba se nechali zlákat na boilies Mad-Max, namo?ené v tekuté potrav? Max Food a obalené v Dry paste Mad-Max.

  15.8.2009 - Fotoserial sestrojení montáže na paná?ka  V tomto fotoseriálu se m?žete nau?it vázat montáž na tzv. paná?ka. Jedná se o kombinaci potápivého a plovoucího boilies. Na toto nastražení bylo vytaženo velké množství velkých kapr?. Ur?it? není na škodu ?as od ?asu vyzkoušet, jak kap?i budou reagovat na dv? kuli?ky. Tento návod je ur?en p?edevším za?áte?ník?m...

  Více najdete ve ?lánku...


  20.7.2009 - Krátká výprava s boiliem Fabulous  Milan "Silvercarp" Š?astný se vydal na krátkou rybá?skou výpravu se svým strýcem Frantou Peškem. Na mražené boilies Fabulous se Frantovi poda?il krásný šupiná?.

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  Revír jižní ?echy - "malý testík"  O minulém víkendu jsem cht?l vyzkoušet chytání bez zakrmení. Na t?i pruty jsem dal vždy jeden boilies - A1-roll, Devil Fish a Fabulous. K velkému p?ekvapení jsem si zachytal p?ímo královsky a chytil jsem dva kapry 83cm/9kg a 83cm/9,2kg a dalších 5 kapr? do 65cm, nejvíce záb?r? na boilies A1-roll a Fabulous.

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  Pavel P?evor - Dyje 5 - další kapr nad 20kg!!!  Když jsou na Dyji 5 p?íhodné pov?trnostní podmínky a zvolí se správná lovná místa a kvalitní nástrahy, tak se i b?hem ?ty?denní výpravy nechají nachytat opravdu krásní kap?i. Nejinak tomu bylo i p?i prodloužené víkendové výprav? Pavla P?evora na jeho velmi oblíbený revír Dyje 5. Poda?il se mu fantastický úlovek šupiná?e s délkou 100 cm a hmotností nad 20 kg!! Krom? tohoto "krasavce" ješt? ulovil 16 kg, 14,1 kg a mnoho kapr? s hmotností nad 10 kg. Sice otravovali jeseni, ale záb?ry od kapr? daleko p?evládly nad t?mito "darmožrouty". Díky proh?áté vod? a velkému obsahu kyslíku ve vod? byli kap?i velmi bojovní a každý souboj byl opravdu na krev. Pavel lovil v blízkosti vázek a bylo zapot?ebí rybu velmi rychle oto?it, aby tam nezajela. Nejúsp?šn?jší boilies bylo testovací novinka na rok 2010 Bugaboo (získala si p?ezdívku "Bohoušek" pro snažší zapamatování) a dále pak Fabulous a Beastliness. Použitý návazcový materiál Super Mantis 25 lb a Quick Silver v 35 lb (vše od fy Kryston) a há?ky Nash Fang X a FOX Series 5 - navázané p?es posuvný kroužek... Zvoletá taktika - jak jinak - "lov pouze s pár kuli?kami boilies kolem nástrahy"...

  fotografií naleznete na stránkách >>> MAXcarp <<<

  10.5.2009 - ?eskobud?jovická voda  Námi navštívený rybník v jižních ?echách má velmi klidnou polohu a je výborným místem pro chytání. Strávili jsme zde asi 29 hodin a za tuto dobu se nám poda?ilo zdolat n?kolik kapr?, p?evážn? dorostence do 65cm. Jeden z nejv?tších m?l 72cm a zabral na boilies A1-roll. P?íroda nás lákala zarostlymi zátokami a rákosím lemovanými m?l?inami. Poté, co se však zvedl prudký vítr a strhl se silný liják, jelo se dom?. Druhý den ráno jsme na míst? našeho chytání našli v?trem vyvrácený, padlý strom... jaké št?stí.

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  28.4.2009 - Kap?i na A1-ROLL  Naplánovali jsme si s kamarádem - strýcem Peškem a mou p?ítelkyní dvoudenní výpravu na rybník v Jižních ?echách. Voda již m?la kolem 15 ˚C a já jsem byl velmi rád, že již budou kap?i aktivní. Ostatní rybá?i sice ?íkali, že kap?i moc neberou, ale nedal jsem se odradit. První den se oto?il vítr a docela siln? foukalo. Nahodili jsme pruty asi 60 metr? od b?ehu. V?bec jsem nezakrmoval. P?idal jsem pouze p?lky boilies na PVA pásce od fy Kryston. Poda?ilo se mi ulovit p?t kapr? a nejv?tší úlovek byl 85cm s váhou 11,5kg, zachutnalo mu boilies A1-ROLL + POP UPs A1-ROLL (nastraženo na paná?ka). M?j strýc vytáhl nej. kapra 96cm/16kg

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  16.4.2009 - Partikl  Dnes už není žádným velkým tajemstvím, že klí?em k úsp?šnému lovu kapr? je p?esná lokalizace oblasti, ve které ryby p?íjímají p?irozenou potravu. T?mto kap?ím "spižírnám" se také n?kdy mezi rybá?i ?íká "horká místa".

  Celý ?lánek


  23.3.2009 - Ryba?ení BVV v Brn? 2009  Brn?nská výstava firmy MAXcarp. Ú?astníci - Rybá?i Zleva: Milan Š?astný, Frank Ulrich, Pavel P?evor, Zden?k Prajs.

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  12.3.2009 - Rozhovor s Danielem Vopatem  Dnes nahlédneme do rybá?ské duše našeho dlouholetého spolupracovníka Daniela Vopata

  Více i s rozhovorem najdete


  11.3.2009 - Halamská pískovna  Pískovna má rozlohu 31 ha a budeme moci využívat 11 ha. Získali jsme tak prostor na chytání velikosti malé pískovny v Tušti a ryby p?esto budou mít pot?ebný klid. Rybá?ský ?ád níže.

  Informací v ?lánku


  15.1.2009 - Rozhovor s Honzou Mlna?íkem  Honza Mlna?ík - student. Milovník suchdolských pískoven, oblíbil si boilí sm?si od firmy Carpservis Václavík.

  Více i s rozhovorem najdete


  11.1.2009 - Rozhovor s Vojt?chem Andrlem  Vojt?ch Anderle - majitel soukromého rybníku v Brlohu. Není vždy dobrý rybá? ten kdo si myslí že umí chytat velké kapry. Dobrý rybá? se pozná podle toho jak se chová ke všem rybám a také k p?írod?.

  Více i s rozhovorem najdete


  7.1.2009 - Rozhovor s Martinem ?ermákem  Martin ?ermák - otázky a odpov?di majitele ryb. pot?eb v Brn?.

  Více i s rozhovorem najdete


  3.1.2009 - Rozhovor s Vladimirem Pazderou  Vladimír Pazdera - známý ?eský kapra?, nyní je tester firmy MAXcarp.

  Více i s rozhovorem najdete

  1.1.2009 - Kapr 29,17kg z Pálavy!!!  Fantastickou výpravu na vodní nádrži pod "Pálavským vrchem" zažil Pavel P?evor a Ivan Ju?i?ka. Na ryby se vypravili ve ?tvrtek 20. listopadu. Tento termín byl zvolet zám?rn?, protože m?li od "domorodc?" tip (podpo?ený množstvím fotografií), že se v minulosti s prvními mrazíky nachytalo na tomto míst? mnoho velkých kapr?. Na první pohled to vypadá jako klasické "jarní místo", ale p?esto se dvojice na toto místo vypravila. Po p?íjezdu k vod? bylo jasné, že to bude velmi náro?né. Foukal totiž velmi studený vítr a do toho byly silné deštové p?ehá?ky, které b?hem víkendu p?ešly v sn?hové vlo?ky. Ve vzdálenosti cca 250 m od b?ehu si našli místa, kde se z "hloubky" pozvolna zvedá dno až do úplné m?l?iny s velkým množstvím pa?ez?. Volba místa byla trefou do ?erného. Lavici si mírn? prokrmili sm?sí PVA pelet minimax a dozdrceným boiliem. Již druhý den m?li 4 záb?ry, dva kap?i ihned zamí?ili do vázky a nepoda?ilo se je vytáhnou. Ivan zdolal dva šupiná?e 8 a 8,5 kg. Oba na boilies Amazonia. Další den v brzkých ranních hodinách se Pavel kone?n? do?kal kapra a ne ledajakého. Po cca 10-15 min. souboji se mu poda?ilo zdolat nádherného špígla o délce 113 cm a fantastické hmotnosti 29,17 kg!!! Zachutnala mu kombinace dvou druh? boilies a to Fabulous + POP UPs Amazonia (nastraženo na paná?ka). V PVA pun?oše byly aminopelety Minimax a drcené boilies Fabulous. O této velmi úsp?šné výprav? a rekordním úlovku p?ipravujeme ?lánek, který v co nejkratší dob? uve?ejníme spole?n? s dalšími fotografiemi.

  Další fotky najdete ve fotogalerii...

  Sezóna 2008

  19.12.2008 - Rakousko a cesta do neznáma  Je to již n?kolik let, co jsem za?al uvažovat o své výprav? za velkými kapry do zahrani?í. Ale až letos jsem se k tomuto kroku rozhoupal. Ve zna?né mí?e k tomu p?isp?l velký rybá?ský tlak na našich vodách a pom?rn? nesmyslný rybá?ská ?ád.

  Celý ?lánek >>>


  1.12.2008 - Rybá?ský Ráj M & W  Zveme Vás do nov? otev?ené prodejny rybá?ských pot?eb v centru ?eských Bud?jovic u hotelu Savoy roh Pražské a B.smetany. Obchod se zam??ením na zna?ky Daiwa, Quantan, Cormoran a další. Až v únoru 2009 na internetových stráknách.

  7.11.2008 - Šok na Gruntech!!!  V sobotu jsem p?ijel na soukromou vodu Grunty u Brna, kde jsem cht?l celý následující týden ryba?it. M?l jsem vyhlédnuté místo na nejv?tší hloubce u hráze. Vše pot?ebné jsem vynosil z auta, nafoukl ?lun a lehce prokrmil místa jen pstruhovými peletami s boilí lupínky (vále?ky boilies nakrájené na tenké plátky jako salám). Od za?átku se mi vše da?ilo, do ve?era jsem vytáhl 10 kapr?, nejv?tší 17,2 kg. P?ed setm?ním jsem op?t hodn? zakrmil (5 kg pelet a boilies) na ploše 25 x 10 metr?. Stejnou taktiku jsme používal i následující dny, což mi do ?tvrte?ního rána p?ineslo 65 zdolaných kapr?!!!  Po procitnutí ve ?tvrtek nad ránem jsem ale z?stal v šoku - v?tšina mých v?cí b?hem krátkého spánku zmizela. Neznámý zlod?j mi ukradl (nejen m?) pruty, hlási?e, lodní motor, podb?rák a další výbavu!!! Samoz?ejm? jsme se obrátili na Policii, ale uvidíme, zda se jí poda?í vypátrat zlod?je ... Zp?t k rybám - zažil jsem úžasných 5 dní u vody, kap?i brali jako by ani nebyl listopad, krmili se tém?? po?ád. 95% ryb jsem ulovil na PitBull Squid se sladkým AMK Rebarbora/Banán/NBA /Scopex, ostatní kapry jsem chytil na stejnou sm?s, ale s AMK Belachan/Maso. Ze 65 kapr? bylo hodn? do 11 kg, 24 kapr? od 12 do 14 kg a p?t nad 15 kg - 15,5 kg, 16,8kg a 17,2kg ... nejt?žší šupiná?i 95 cm/19,6kg a 101 cm/19,1 kg.  Vidíte foto jak goldovi zmizly 4 pr?ty,... a jin? v?ci!!!

  >>> Aktuality pochází ze serveru goldcarp <<<


  26.10.2008 - Krásný úlovek z jihu ?ech  Navštívil jednu nejmenovanou soukromou vodu v jižních ?echách. Na revíru si našel jednu z nejhluších ?ástí a zde u terénního zlomu zdolal krásné kapry. Nejv?tší z nich m?l krásných 89cm a 14,1kg. Kapr neodolal nástraze A1-roll. Koncové montáže - návazec z Merlinu od fy Kryston a nastražení boilie pomocí vlasu umíst?ném na krou?ku, který umož?uje p?irozený pohyb nástrahy a zárove? zabra?uje kaprovi vyplivnout há?ek.

  Více fotek najdete v galerii


  20.10.2008  Kapr 82cm/12,30kg vyd?ená ryba na velmi t?žké ma?arské svazové vod?.

  8.9.2008 - PVA  Foto - seriál p?ípravy a použití PVA

  Celý ?lánek >>>


  3.8.2008 - Jižní ?echy  MAX carp testoval expresi a dopadlo to takto: Na revíru v Jižních ?echách se podarilo chytit p?t kapru 70, 77, 78, 82cm/11kg a 90cm/13,1kg, a to na jednodenní vycházce. Nejvíce záb?r? jsem m?l na MAD-MAX.

  Více fotek najdete v galerii

  27.7.2008 - Rakousko  V polovin? ?ervence jsme s Z.Kalíškem navštívily Rakouské vody u Grazu. Strávili jsem tam krásných p?t dní. Nejvíce otravovali maly sumci na A1-ROLL. Na MAD-MAX nebralo nic. Našt?stí se to t?etí den zlomil a p?išli. Poda?ilo se mi ulovit dva kapry na A1-ROLL. Zden?k ulovil 3 kapry a jako nová?ek s toho m?l velkou radost. Podrobnosti se spoustou fotografií najdete v p?ipravovaném ?lánku pozd?ji v magazínu kapr.

  Více fotek najdete v galerii

  13.7.2008  Svazová voda na Jihu ?ech 90cm/14kg.

  30.6.2008  Jedná se o úlovky ze státní vody v Ma?arsku - pískovna s aktivní težbou. Oba kap?i ulovení na jednu t?žkou kuli?ku Mad-Max - pr?m?r 21 mm. Pavel P?evor - 18,9kg a Jaroslav Bíca - 24kg.

  18.5.2008  Vrátil jsem se z úsp?šné t?ídenní výpravy z Jižních ?ech. Ulovil jsem 4 kapry na boilies MAX carp A1-ROLL. Podívejte se na fotografie. Chytil jsem je se Zdenkem Kalíškem, který však používal boilie od jiné firmy celkem 8 kapr? od 60ti do 77ti cm.

  Více fotek najdete v galerii

  20.4.2008  Postup domácí výroby boilies - MAX carp

  Klikn?te zde

  20.4.2008  Rozhovor aneb rybá?ská zpov??!

  Více v ?lánku >>

  29.3.2008  V sobotu jsem si dal sraz na Výstav? v Brn?... zleva: Ivan Ju?í?ka, Vladimír Pazdera, Pavel P?evor, Milan Š?astný, Lenka Tká?ová.

  Více fotek najdete v galerii


  23.2.2008  Co dokáží sko?ápky

  Více v ?lánku >>


  27.1.2008  Info v Ma?arsku

  Informací v ?lánku >>


  25.1.2008  Sm?s Fanatica a AK An?ovi?ka. Kompletní ceník 2008 v?etn? všech novinek bude k dispozici pravd?podobn? až v b?eznu.

  Mikbaits


  2.1.2008

  Co dokáží sko?ápky  P?ipravujeme ?lánek, najdete ho v únoru v druhém ?íslo nového ?asopisu kapr.


   Kontakt webmaster
  Webmaster

  E-mail:

  silvercarp@seznam.cz

  Milan Š?astný

  ?eské Bud?jovice

  Catch & Release

  CZECH REPUBLIC

   Nové fotografie s náhledy
  Svazová voda (24.1.2020)
  Svazová voda

   SilverCarp
  Svazová voda

   Record Carp
  Record Carp

   Carp Magazine
  Carp Magazíne

   Facebook
  Facebook

   SilverCarp z YouTube
  www.youtube.com
  www.youtube.com

   Magazin KAPR
  Magazin KAPR

   Kapromanie
  Kapromanie


  Powered by SilverCarp 2006 - 2020 Czech Republic
  :: FI Black 3D Blue phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::