Original Themes By Daz
Home  •  News  •  Photogallery  •  Profile
 P?ihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

 Hlavní nabídka

 Translate / P?eklad

 P?ístupy na www
TOPlist

 Po?así

 • Meteopress

 • Windguru

 • Chmi

 • Wunderground

 • ?. Bud?jovice


 •  Sp?átelené weby

 • Goldcarp - EDC

 • Brloh

 • Mrhal


 •  MIKBAITS
  MIKBAITS

   TRAKKER & NIKL
  Trakker

  NIKL

   Odkazy na weby
  Foxint

  Holky na Rybách

  IMOTHEP carpbaits

  MZcarp

  CC Moore

  MAXcarp

  Sportcarp

  Free Fish

  Hanák

   Hledat

  Rozšířené hledání

  Aktuality

  Hlavní »» Archiv sezón 2011/2010:

  Obsah


  Sezóna 2011

  27.12.2011 - Carp Fishing sezona 2011  22.11.2011 - CC MOORE - Vyzkoušené recepty na boilie  CC Moore & Co Ltd vám m?že pomoci získat velkou výhodu... Získejte tuto výhodu! P?iznejme si, že existuje jedna v?c, která vám skute?n? poskytne obrovskou výhodu nad ostatními rybá?i. M?žete totiž mít individualizované boilie, které použijete jako návnadu a sklidíte úsp?ch.

  Najdete zde ?lánky


  25.9.2011 - Alpy  Svou druhou v?tší výpravu (na 7 dní) jsem sm??oval spolu s Filipem Š. do Rakouska k Alpám. Vezl jsem s sebou spoustu partiklu, protože jsem po delší dob? cht?l zkusit i amury. Jedno místo jsem tedy po?ádn? zakrmil a druhé jen velmi st?ídm? (pár koulí boiliesu), abych udržel zájem velkých kapr?. Nakonec šlo vše podle mých p?edstav a na b?eh se podívali ?ty?i amu?i - 9kg, 14,2kg, 15kg a 15,3kg a šest kapr? z nichž byli t?i nad 20kg - 22kg, 26,4kg a hlavn? další osobák 27,8kg. Filip sice oprášil prut jen jednou, ale vytáhl krásného lysce 21,2kg. Najdete zde všechny mé fotografické webové galerie na Facebooku... a podívej se na video z Big Fish

  Naleznete na stránkách goldcarp


  31.8.2011 - Jezero Jaroslav  Už v pr?b?hu dubna jsem si na srpen zarezervoval místo na jeze?e Jaroslav. Po pár týdnech jsem si jel místo obhlédnout a seznámit se s Romanem Kordou. Když jsem v srpnu s p?ítelkyní dorazil, nepoznával jsem p?írodu, kterou jsem si pamatoval z dubna. Uvítal mne p?ekrásný revír v kouzelné krajin? a tak nat?šen - nechal jsem se správcem lodí doprovodit na rezervované místo. Dostal jsem n?kolik informací o lavicích, v jakých místech je rovné dno a kde svahy. Teplota vody 27'C. Ve 20.00h jsem si zavázení vybral 2 místa v dvoumetrovém svahu blízko ostr?vku a jedno na ?ty?metrovém dn?. Už v p?lnoci jsem mohl vzbudit p?ítelkyni! Chytil jsem totiž ve svahu po?ádného macka 19,1kg. Když jsem však nam??il 93cm, nev??il jsem váze a zopakoval jsem vážení (i m??ení) n?kolikrát. Chytil jsem jej na dv? kuli?ky boilies cc moore Odyssey XXX a há?ek korda wide gape B weed ?.8. Ve 3.00h mne p?ekvapil kapr vážící 11,5kg (78cm) a v 6.00 macík s 92cm a 15kg. B?hem 48 hodinového lovu se mi poda?ilo vytáhnout 7 kapr? (86cm/14kg, 79cm/8,5kg, 82cm/11,5kg a kap?ík mající 62cm). Na tento soukromém revíru na mne ?ekaly opravdu luxusní zážitky! V?ele doporu?uji. Je zde mnoho vázek kolem b?eh?, ostrova a trdlišt?, vysta?il jsem si po celou dobu s há?kem ?.8. Šest kapr? jsem chytil na boilies odyssey xxx a jednoho na meteor. Ješt? dnes však nev??ím t?m 19,1kg a 93cm

  Najdete ve fotogalerii


  20.7.2011 - Zden?k Kalíšek na Hejlov?  "Já jsem jel na ?ty?denní výpravu do Hejlova jsem se usadil na míst? ?íslo 1. U hráze jsem si vybral místo na zakrmení a nastražil bojku. V nejv?tší hloubce koryta jsem vid?l hemžit plno kapr?, i trofejní, taky dravce (štiky a candáty). P?ipravil jsem na jeden prut boilií pro kapry a také jsem zkusil boilií KLUB BIOENZYM+PATENTKU, oboji na BIOSQUID s A.C.biosquid. ?ekal jsem. Dva dny ani záb?r. Zm?nil jsem tedy místo u stulík? a výsledek na sebe nenechal ?ekat. Za pár hodin za?al do no?ního klidu vyzván?t hlási? nastražený u boilií BIOSQUID s A.C.biosquid rolovaném pr?m?ru 24mm a ulovil jsem nádherného stav?ného šupíka! Míry 87cm / 13kg. Poslední den ráno p?i balení v?cí p?išel druhý záb?r. Tentokrát u nastražené boilií BIOSQUID s A.C.biosquid na paná?ka menšího lysce. Ani jsem jej nemusel p?íliš dlouho zdolávat. Míra a váha se ukázala 76cm / 9,5kg. Boilies BIOSQUID jsem byl velmi spokojen. Od ?ervna spolupracuji s panem Jardou T?šínským a jsou mi poskytnuty slevy na produkty JET FISH.

  16.7.2011 - Bou?ky na Hejlov?  Poprvé jsem navštívil soukromý rybník Hejlov, výprava trvala t?i dny. Vybral jsem si lovné místo ?.2 abych mohl chytat kapry na vyvážku. Levý prut jsem umístil do koryta a druhý i t?etí prut vpravo za dlouhou úzkou lavici, která se táhne mezi lovnými místy ?.2 a ?.3, asi 70 - 80m od b?ehu. Jako nástrahu jsem použil dv? kuli?ky boilie ccmoore s p?íchutí odyssey xxx. První nekompromisní jízda dávala tušit slušný úlovek, který se nemínil vzdát p?es deset minut, než skon?il v podb?ráku. Ne?ekal jsem, že mé první zavažení na Hejlov? bude pro m? tak úsp?šné, ale krásný špígl 87cm/14,5kg byl na podložce a další špígl 77cm/10kg ho následoval. Bou?ky byly opravdu velmi tak silné a b?hem deseti minut lilo jako z konve.

  Najdete ve fotogalerii


  24.5.2011 - Krátký minifilm Alpské jezero  Koukn?te na krátké video od vody v Rakouských Alpách.


  20.5.2011 - Výprava na Alpské jezero  P?ed týdnem jsem byl s kamarádem Zde?kem Prajsem chytat na jezeru v Rakouských Alpách. Byl jsem zde i v lo?ském roce, ale moc se mi neda?ilo. Letos jsem si vybral k chytání jiné lovné místo na b?ehu a vyplatilo se. Hloubka vody byla od 3 do 4metr?. První t?i dny výpravy se v?bec nic ned?lo. ?tvrtý den se na mne usmálo št?stí. Chytil jsem ?ty?i kapry, z nichž nejv?tší m?l 13,5kg. Nalákal jsem ho na boilies Beastliness od Maxcarpu. Do téhle nádherné p?írody se ješt? zase brzy vrátím.

  Najdete ve fotogalerii...


  27.4.2011 - Úsp?šná výprava na soukromý revír "Velikono?ní kapra?ina"  Dva dny letošní velikono?ní výpravy jsem strávil na oblíbeném soukromém revíru. Testoval jsem nové boilií od firmy JET FISH a výsledky dopadly výborn?! Chytil jsem šest kapr?, z toho t?i m?li 84cm, 87cm, 88cm/12,50kg, a to na výte?né boilií na PATENTKU! V?tšinou brali jen v noci a ráno. Ve dne jsem odpo?íval, navazoval a upravoval návazce tak, abych chytil po?ádnýho fešáka, kterej se mi nevypne z há?ku. Najdete na wildcarp...

  18.4.2011 - První místo na závodech neslyšících rybá??  Letos v dubnu se konal 1. ro?ník DEAF CARP CHYTIL FISHING 2011, kterého se na rybníku v Sokolnicích zú?astnilo 12 neslyšících kapra?? z ?ech a Rakouska. V 17,00h jsem p?i losování vytáhl ?íslo 1. V tu chvíli jsem ješt? netušil, že se také na 1. míst? umístím? :o) O hodinu pozd?ji byl závod odstartován a já jsem se v 01,00 hodin do?kal prvního úlovku, který m?l 65cm a chytil jsem ho na boilies Fabulous + pva pun?ocha Spice pellets Red-boy. Podruhé jsem se radoval v 03,00 hod. ze 70 ti centimetrového kapra, chyceného op?t na boilies Fabulous + pva pun?ocha aminopelety Mini max. No?ní pokles venkovní teploty na nulu a p?ízemní mrazíky mi prosp?ly. Druhý den v 9,00 hodin byl závod ukon?en a v 10,00 hodin byly p?edány ceny. Za 1. místo jsem velmi rád a t?ším se na 2. ro?ník tohoto závodu v roce 2012.

  4.4.2011 - Krátký minifilm - JEZERO JAROSLAV  S mojí p?ítelkyní Irenkou jsme byli na výlet? na soukromém jezeru Jaroslav u Vod?an. Moc se mi zde líbilo, navíc vyšlo krásné po?así a tak jsem si vše nato?il na kameru. Potkal jsem se i s majitelem revíru panem Kordou, se kterým jsem si dob?e popovídal o místním lovu kapr?


  12.2.2011 - Zimní tipy na návnady a nástrahy  V zimní období musíme, více než kdy jindy, vhodn? zvolit nástrahy i návnady. Kvalita musí být na prvním míst?. Je d?ležité volit takové krmní, které velmi dob?e uvol?uje atraktivní, intenzivn? vysílá potravní signály - tady je pro ryby dostate?n? atraktivní.

  Najdete zde ?lánky...


  Sezóna 2010

  20.11.2010 - Krátký minifilm  Se svojí p?ítelkyní jsme podnikli spole?nou výpravu na kapry. Irenka zvládla n?kolik úsp?šných záb?ru a vše dopadlo dob?e


  13.11.2010 - Našel jsem v ?asopise "Sedmi?ka" ?eské Bud?jovice  "MACEK". Kapr, kterého v jižních ?echách ulovil Milan Š?astný, m??il dev?taosmdesát centimetr? a vážil p?es ?trnáct kilo.

  7.10.2010 - Krátká výprava na kapry  Byl jsem na cca 11 hodiny prov??it kapry na mé oblíbené vod?. Ud?lal jsem sice jen t?i záb?ry, ale nelituji jich. Jsem rád za každou rybu a obzvláš? te? kdy nemám moc ?asu...

  Najdete ve fotogalerii


  17.10.2010 - Správné místo k lovu  V zásad? jsou pro lov kapr? lepší místa se dnem tvrdým než s m?kkým. Není však vždy pravidlem, že na bahn? kapry nechytneme.

  Najdete zde ?lánky


  1.9.2010 - POP-UPs  Fotoseriál domácí výroba plovoucího boilies (POP-UPs)...

  Najdete zde ?lánky


  23.8.2010 - Seen Steiermark - Kapr spígl 27kg na Mega Boilie Black Pepper Fish.  Pátek, 23. Dubna 5:30 hodin: Budí?ek, má první myšlenka byla: kone?n? se dostanu na mou první letošní po?ádnou výpravu...

  Najdete zde ?lánky


  28.7.2010 - Fotoseriál výroba  Výroba kombinovaného návazce z fluorocarbonu - "D - montáž"

  Najdete zde ?lánky


  15.5.2010 - Soukromý revír mrhal  Magicky mi u?arovala soukromá voda na Mrhalu, kam jsme se vypravili s par?ákem s Milanem ve dnech 14.- 15.5. na krátkou výpravu. Poda?ilo se mi poprvé v život? chytit kapra koie a jesetera ruského, oba na boilií SHELLFISH B5 obalené t?stem a dipem. Skv?le to funguje!! Dne 14.5. v 19hod jsem chytil na boilií SHELLFISH B5 s dipem kapra koie. M??il 67cm. Dalším úlovkem, chyceným v 1,30hod na boilií SHELLFISH B5 s obaleným t?stem, byl jeseter ruský, který m??il 110cm.

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  3.5.2010 - První úlovky s kamerou ?T za zády  letošní první chytání bylo tak trochu i pracovní. Ale byla to p?íjemná práce. Vydali jsme se totiž na ryby s televizním štábem ?T a nato?ili jsme reportáž do Televizního klubu neslyšících. A bylo co natá?et!!! Nachytali jsme spole?n? se Zdenkem Kalíškem a mým strýcem Frantou za t?i dny na jiho?eském rybníku nepo?ítan? kapr?. V?tšina z nich vážila 9-13 kg. To vše s pomocí A1-roll od Maxu!

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  4.4.2010 - BVV - RYBA?ENÍ  V sobotu 27.3.2010 jseme se vypravili na Brn?nské výstvišt?, kde jseme polukovali po novinkách od maxcarpu RED - RAG, BUGABOO, NATUR - red a mnoho dalších zajímavých produktech.

  Další fotky najdete ve fotogalerii...


  13.3.2010 - Výroba hliníkových rybá?ských lodí.  Lod? jsou stabilní a odolné vyrobené z kvalitní hliníkové slitiny, všechny spoje jsou oboustran? sva?ené. Lod? jsou standartn? vybaveny vzduchovými komorami proti potopení, držáky vesel a d?ev?nými lavi?kami. Jako nadstandardní výbavu lze dokoupit: - nerezové navijáky - vesla - dod?lání uzavíratelných a uzamykatelných schránek dle p?ání zákazníka - držáky na rybá?ské pruty - držáky na echolot - držáky na motor Na lod? je možné i dodate?n? p?id?lat dopl?ky nebo r?zné úpravy dle p?ání zákazníka.

  Více informací na qartal


  30.1.2010 - Jaroslav Bíca - Taktika a strategie lovu kapr?  Tento ?lánek je ur?en p?edevším za?ínajícím sportovním kapra??m. Nebudu zde popisovat mé konkrétní výpravy za kapry, ale pokusím se Vám p?edložit pár indicií a doporu?ení, které Vám mohou pomoci na Vašich výpravách za trofejními úlovky.

  Více informací se dozvíte v tomto ?lánku


  16.1.2010 - Krásné úlovky na boilies Monster crab  Na podzim 2009 se trp?livost vyplatila mému strýci. Na Lipenském jeze?e na m?l?in? chytil kapra 88cm/15kg.


   Kontakt webmaster
  Webmaster

  E-mail:

  silvercarp@seznam.cz

  Milan Š?astný

  ?eské Bud?jovice

  Catch & Release

  CZECH REPUBLIC

   Nové fotografie s náhledy
  Svazová voda (24.1.2020)
  Svazová voda

   SilverCarp
  Bud?jovická voda

   Record Carp
  Record Carp

   Carp Magazine
  Carp Magazíne

   Facebook
  Facebook

   SilverCarp z YouTube
  www.youtube.com
  www.youtube.com

   Magazin KAPR
  Magazin KAPR

   Kapromanie
  Kapromanie


  Powered by SilverCarp 2006 - 2020 Czech Republic
  :: FI Black 3D Blue phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::