Original Themes By Daz
Home  •  News  •  Photogallery  •  Profile
 P?ihlásit
Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

 Hlavní nabídka

 Translate / P?eklad

 P?ístupy na www
TOPlist

 Po?así

 • Meteopress

 • Windguru

 • Chmi

 • Wunderground

 • ?. Bud?jovice


 •  Sp?átelené weby

 • Goldcarp - EDC

 • Brloh

 • Mrhal


 •  MIKBAITS
  MIKBAITS

   TRAKKER & NIKL
  Trakker

  NIKL

   Odkazy na weby
  Foxint

  Holky na Rybách

  IMOTHEP carpbaits

  MZcarp

  CC Moore

  MAXcarp

  Sportcarp

  Free Fish

  Hanák

   Hledat

  Rozšířené hledání

  Aktuality

  Hlavní »» Jak a na co chytáme:

  Obsah


  B?žné nástrahy
  B?ŽNÉ NÁSTRAHY

  Existuje nep?eberné množství nástrah a návnad na kapry, které se používají už celou ?adu desetiletí. Jsou všeobecn? známé, ale poslední dobou se na n? ?asto zapomíná. Je to velká škoda, protože pokud se tyto nástrahy dostate?n? zatraktivní a spojíme je s moderní koncovou udicí, mohou na v?tšin? našich vod stále dob?e ,,chytat,,. Je jasné, že ulovení kap?i nebudou pat?it k n?m nej, ale p?i správném výb?ru místa, ú?elném navnad?ní a dobrém p?edložení nástrahy nás m?že potkat nejedno milé p?ekvapení.

  Co je vlastn? moderní koncová udice a z ?eho se sestavuje?
  Základ tvo?í návazec z pletené š??rky o r?zné síle a délce dle pot?eby. V rybá?ských obchodech je k dostání celá ?ada ,,pletenek,, nap?. CLIMAX, CARPEX, HYPRON, ale my dáváme p?ednost výrobk?m KRYSTON, které jsou sice drahé, ale zato velice kvalitní.

  Další d?ležitou sou?ástí udice je kvalitní há?ek s vlasovým p?ív?sem. Velikost by m?la být o n?co menší, než je nástraha, ale hodn? záleží na okolnostech, to znamená, kdy a na které vod? lovíme. Vlasový p?ív?s by m?l být co nejjemn?jší p?i zachování p?im??ené pevnosti. Na vlas m?žeme použít stejný materiál jako na návazec, nebo SAMSON od KRYSTONU, který je k tomuto ú?elu p?ímo vyroben. Tenké monofilní vlasce nejsou moc vhodné, protože mají p?íliš nízkou nosnost. Návazec spojíme s kmenovým vlascem za pomoci pevnostního obratlíku. Jako zát?ž použijeme olovo nebo krmítko s trubi?kou proti zamotání, která musí být o n?co delší než samotný návazec. Velká nevýhoda všech pletených š??r je v tom, že se dokážou zamotat a zauzlovat p?i jakékoliv p?íležitosti.

  A te? už n?co málo k samotným nástrahám.

  KUKU?ICE
  Je jedni?kou mezi b?žnými nástrahami a návnadami. Dá se používat celoro?n? od jara do zimy. Preferujeme kuku?ici uva?enou do m?kka a je lepší ji rozva?it než vnadit tvrdou, kterou kapr pomaleji tráví, a tím se snižuje p?i delším pobytu u vody i po?et záb?r?. Jde celkem dob?e barvit, napoušt?t aromaty a sladit. Nastražit ji m?žeme p?ímo na há?ek, ale mnohem lepší je použít k nastražení vlasové metody. Jeden nebo dva vlasy a r?zný po?et zrnek nám dává velký prostor k experimentování. Dobrá je i OB?Í kuku?ice, která svojí velikostí eliminuje záb?ry od menších ryb. Velkou nevýhodou je její vysoká cena.

  T?STO
  Univerzální nástraha, na kterou m?žeme chytat v pr?b?hu celého roku. Je spousta zaru?ených recept?, které jsou p?ísn? tajné a d?dí se z generace na generaci, ale i ty ur?it? snesou malé vylepšení p?idáním n?kterých proteinových p?ísad, vitamín?, stopových prvk?, aromat i aminokyselin. T?sto m?žeme barvit, sladit, solit, ko?enit podle libosti, p?esn?ji podle libosti pana kapra. Ale také s t?stem nemusíme vymýšlet v?bec nic a jednoduše si ho m?žeme koupit. Nejv?tší výb?r má v nabídce p?íchutí a aromat firma. Stražit se m?že p?ímo na há?ek, pokud není p?íliš tuhé anebo na vlas za pomoci pružinky (potápivá nástraha) anebo korkové kosti?ky, která bude t?sto nadnášet.

  HRÁCH
  Jeho výhodou je pom?rn? rychlá p?íprava. Sta?í na t?i hodiny namo?it a p?l hodiny va?it na mírném ohni. Daleko lépe než kuku?ice p?ijímá cizí pachy, a proto ho rad?ji nepoužívejte nad bahnem. Hrách je velice vhodný k napoušt?ní aromaty, sladidly a výborn? se barví. Nevýhodou je jeho náchylnost k rychlému kysnutí a to hlavn? v teplých m?sících. Pokud použijete k namo?ení a uva?ení mlé?nou láze?, jeho ú?innost se mnohonásobn? zvýší, p?edevším v chladných dnech.

  BRAMBOR
  Výborný je v lét? a za?átkem podzimu. Na chytání je nejlepší uva?it brambor do polom?kka a na vnad?ní o n?co více. Co se tý?e vnad?ní, je t?eba být maximáln? opatrný, a to hlavn? u stojaté vody. Velice rychle podléhá plísni a p?i neopatrném vnad?ní m?žete celé místo zkazit až do konce sezony. Op?t ho m?žete zatraktivnit barvením, aromatizováním nebo oslazením. P?i tvarování m?žete použít k tomuto ú?elu vyrobená vykrajovátka r?zných velikostí nebo oby?ejný n?ž. Nejsnazší je zakoupit si na chytání brambory naložené v nálevu, které se velmi dob?e nandavají na vlas.

  CHLÉB
  Používáme ho p?evážn? v letních m?sících na kapry, které vidíme slunit t?sn? pod hladinou anebo naopak na ryby, hledající potravu u dna, což se dá rozpoznat podle ?etízk? bublin, stoupajících k hladin?. Nastražit jej m?žeme p?ímo na há?ek nebo vlas. I když nevydrží nastražený p?íliš dlouho, jeho obrovskou výhodou je možnost okamžitého použití bez p?edchozího vnad?ní.

  ROUSNICE
  Pat?í p?edevším mezi dobrou jarní nástrahu, dokud je voda stále ješt? studená. Jak se napichuje na há?ek, ví asi každý, ale za zkoušku ur?it? stojí há?ek nadleh?it kouskem polystyrenu nebo plovoucím tmelem. Drasti?t?jší zp?sob je vpravit do žížaly vzduch pomocí injek?ní st?íka?ky a jehly. Místo vzduchu to m?že být t?eba ?esnekové aroma nebo obojí. N?kdy sta?í aroma na rousnici jenom nakapat a nemusí to být vždy jenom ?esneková p?íchu?.

  VNADICÍ SM?SI
  Nepochybn? zvyšují zájem kapr? o b?žné nástrahy. Používají se jak do krmítkových spirál, tak i k samotnému zakrmení a vytvo?ení tzv. koberce, na který pozd?ji nastražíme udice. Vnadicí sm?si si m?žeme sami p?ipravit, jejich ú?innost však nebývá vyšší nežli nap?. komer?ní sm?si Kapr Speciál od firmy, jež je mimochodem velmi univerzální. D?ležitým faktorem je granulometrie. Jemn? mletou sm?s používáme v brzkém jaru a na podzim, hrubá sm?s ú?inkuje v dob? vyšší rybí aktivity. V?tší atraktivity dosáhneme p?idáním patrikl? jako jsou va?ené konopí nebo kuku?ice.

  Kapr je tvor neoby?ejn? opatrný a náladový. Proto se musíte snažit mu p?edložit sousto, na které má zrovna chu?. Toho docílíte jedin? tím, že budete u vody neustále n?co m?nit. Sta?í mali?kost, t?eba velikost nástrahy a m?žete se do?kat vytouženého záb?ru. Nemusíte hned za?ínat s nejmodern?jší nástrahou a nejsložit?jší montáží, kterou jste n?kde vy?etli. Ke zlepšení ú?innosti nástrahy vám m?že dopomoci p?idání n?kterých speciálních aromat? do vnadicí sm?si, která je cílen? namíchaná na kapra, ale o tom si povíme n?kdy p?íšt?.


   Kontakt webmaster
  Webmaster

  E-mail:

  silvercarp@seznam.cz

  Milan Š?astný

  ?eské Bud?jovice

  Catch & Release

  CZECH REPUBLIC

   Nové fotografie s náhledy
  Svazová voda (24.1.2020)
  Svazová voda

   SilverCarp
  Lipenské jezero

   Record Carp
  Record Carp

   Carp Magazine
  Carp Magazíne

   Facebook
  Facebook

   SilverCarp z YouTube
  www.youtube.com
  www.youtube.com

   Magazin KAPR
  Magazin KAPR

   Kapromanie
  Kapromanie


  Powered by SilverCarp 2006 - 2020 Czech Republic
  :: FI Black 3D Blue phpBB2 style by Daz :: XOOPS2 theme by PetitOOps ::